Mentorointi vauhdilla liikkeelle Turussa

19.09.2019
Kuva: Hanna Kirjavainen

Turussa käynnistyi 17.9.2019 ensimmäinen MESH-hankkeen järjestämä, korkeakoulutetuille maahanmuuttajille eli kansainvälisille osaajille tarkoitettu mentorointipilotti. MESH tukee kansainvälisten osaajien työllistymistä mentorointia ja verkostoja kehittämällä. Turun ensimmäisen mentorointipilotin tarkoituksena on erityisesti aktorien omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen sekä heidän ammatillisen identiteettinsä tukeminen.

Yhteensä 12 mentoriparia kokoontui kick off –tilaisuuteen Maahanmuuttajien Osaamispisteen tiloihin. Aktorit olivat löytäneet ohjelmaan työvoimatoimiston tai korkeakoulun ohjaamina tai kuultuaan mahdollisuudesta omien verkostojensa kautta. Iloksemme pystyimme löytämään lähes kaikille ohjelmaan hakeneille aktoreille oman mentorin jo ensimmäiseen pilottiin. Tämä ei ollut itsestäänselvyys senkään takia, että aktorit olivat korkeakoulutettuina tietyn spesifin alan osaajia. Aktoreita etukäteen tavatessamme kaikki olivat kuitenkin joustavia ja mainitsivat useita kiinnostavia aloja, joilta mentoria etsittiin.

Mentorit löytyivät suurelta osin YES-Kummit –portaalista. Portaalista löytyy tällä hetkellä lähes 400 vapaaehtoisia yrittäjää, jotka ovat valmiita mm. vierailemaan kouluissa, tarjoamaan työpaikkavierailua tai TET-paikkaa. MESH-hankkeen myötä kummiportaalissa pilotoidaan Varsinais-Suomen alueella mahdollisuutta tarjoutua myös mentoriksi maahanmuuttajalle. Suuri osa YES-portaalin vapaaehtoisista on suhtautunut tähän mahdollisuuteen myönteisesti.

Mentorointi ei tapahdu itsestään

Kick off –tilaisuuden aloitti Suomen Mentorien toiminnanjohtaja Laura Ihamuotila. Suomen Mentorit järjestää mentorointia vastavalmistuville ja juuri työelämään siirtyville nuorille. Suomen Mentoreilla on seitsemän vuoden kokemus aiheesta ja jo yli 2100 nuorta on saanut heidän kauttaan mentorin. Kokemuksen tuoma asiantuntemus oli helppo havaita ja puheenvuoro hyödytti varmasti sekä aktoreita että mentoreita. Laura toi esiin mentoroinnin reunaehtoja ja antoi hyviä neuvoja mentoroinnin onnistumisen varmistamiseksi. Aktorille tärkeää on erityisesti aktiivisuus ja tavoitteiden asettaminen – mitä mentoroinnilta haluaa saavuttaa? Mentorille puolestaan oleellista on muistaa paitsi jakaa tietojaan, myös antaa tilaa aktorille; kannustaa ja kuunnella sekä olla ohjeistamatta aktoria liikaa. Toisaalta mentorin on tärkeää esimerkiksi tuoda esiin ristiriitoja aktorien tavoitteiden ja keinojen välillä. Tärkeää on molempien osapuolien tietoinen sitoutuminen ja vaivannäkö prosessin suhteen – mentorointi ei tapahdu itsestään.

Osallistujat pääsivät myös miettimään pienryhmissä tavoitteitaan sekä edellytyksiä mentorille ja aktorille. Aktorien tavoitteina nousivat esiin mm. verkostojen kasvattaminen, parempi ymmärrys suomalaisesta työelämästä ja selkeämpi suunta uralle. Mentorit toivoivat uusia kokemuksia ja molemminpuolista ajatuksenvaihtoa. Onkin tärkeää muistaa, että onnistunut mentorointi ei ole yksisuuntainen katu, vaan sekä mentori että aktori oppivat sen aikana uutta. Suomen Mentorien mentorointiohjelmiin osallistuneista mentoreista 74% oli kokenut ”käänteistä mentorointia” prosessin aikana.

Työkirja auttaa mentoroinnin alkuun

Ryhmätöiden jälkeen MESH-hankkeen projektipäällikkö Jonna Heikkilä esitteli hankkeen ja käynnistyvän mentorointiohjelman tarkemmat raamit. Ohjelman tavoitteena on, että aktori tunnistaa aiempaa paremmin omat vahvuutensa ja osaamisensa sekä saa tukea ammatilliselle identiteetilleen. (Mentorointiohjelma kestää kolme kuukautta ja sisältää kolme ryhmätapaamista. Parien toivotaan näiden lisäksi tapaavan vähintään neljä kertaa.) Prosessin tueksi on tehty työkirja, jossa on ehdotukset tapaamisissa käsiteltäviksi aiheiksi ja menetelmät niiden lähestymiseen. Ehdotetut aiheet ovat tutustuminen aktorin tämänhetkiseen tilanteeseen ja työhistoriaan, taitojen ja osaamisen tunnistaminen, verkostoituminen sekä tulevaisuuden suunnitelmat ja haaveet. Työkirja löytyy MESH-hankkeen nettisivulta.

Tapahtuman lopuksi oli luvassa varmasti odotetuin osuus, nimittäin mentoriparien paljastaminen. Parien löydettyä toisensa iloinen puheensorina täytti huoneen: tapaamisia sovittiin ja yhteystietoja vaihdettiin. Hanketyöntekijöinä olimme vaikuttuneita sekä aktorien että mentorien innokkuudesta heittäytyä mukaan mentorointiin. Odotamme suurella mielenkiinnolla parien kokemuksia väli- ja lopputapaamisella, jotta pystymme edelleen kehittämään erityisesti maahanmuuttajille tarjottavaa mentorointia eteenpäin.

 

Tekstin kirjoittaja: Hanna Kirjavainen, Turun ammattikorkeakoulu