Ryhmämentorointi – vuorovaikutuksellinen tapa saada osaaminen esiin

15.07.2019

Mentorointi on vuorovaikutuksellisen työskentelyn muoto, jossa parhaimmillaan sekä mentorilla että mentoroitavalla (aktorilla) on mahdollisuus oppia uutta. ESR-rahoitteinen MESH-hanke edistää eri maista kotoisin olevien osaajien siirtymistä suomalaiseen työelämään kehittämällä mentoroinnin työkaluja ja toimintamalleja.

Keväällä 2019 hankkeessa kokeiltiin ryhmämentorointia maahanmuuttajien työelämätaitojen vahvistamiseksi. Mentoroitavan ryhmän muodosti 23 Koulutuskeskus Salpauksen kotoutumiskoulutuksen opiskelijaa. Mentoreina toimivat Lahden ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijat. Ryhmätapaamisten aiheet liittyivät suomalaiseen työelämään ja oman osaamisen sanallistamiseen. Tarkoituksena oli vahvistaa osallistujien työelämätaitoja.

Ryhmämentoroinnin suunnittelu ja toteutus

Ryhmämentoroinnin suunnittelussa ja toteutuksessa teoria sekä käytäntö nivoutuivat yhteen. Ensin mentorit perehtyivät kirjallisuuden avulla mentorointiin. Tämän jälkeen lähdettiin tutustumaan ja havainnoimaan mentoroitavaa ryhmää ja vasta sen jälkeen suunniteltiin käytännössä ryhmämentorointitilaisuudet. Erityisesti huomioitiin keskustelujen sujumista tukevat työvälineet ja menetelmät sekä prosessi: Tavoitteena oli, että yksittäiset tapaamiset muodostavat eheän mentorointikokonaisuuden.

Mentorointitapaamiset aloitettiin tutustumisella ja ideoitiin yhteisiä tavoitteita yhdessä mentoroiden ja mentoroitavien kesken. Kolmella seuraavalla tapaamiskerralla keskityttiin omiin arvoihin ja siihen mitä ominaisuuksia työelämässä pidetään tärkeänä. Erilaisten työkalujen avulla pohdittiin omia vahvuuksia ja osaamista sekä reflektoitiin omia työelämätaitoja. Viimeisessä tapaamisessa käsiteltiin omia voimavaroja ja unelmia. Jokainen tapaamiskerta sisälsi palautetuokion käytetyistä menetelmistä.

Kokemuksia ryhmämentoroinnista

Mentorit olivat valmistautuneet huolella yhteisiin tapaamisiin. Monikielisen ryhmän ohjaamisessa huomioitiin erilaiset monisuuntaiset prosessit, kuten ajankäytöstä huolehtiminen, yksilölliset tarpeet, tehtävien ohjeistus ja ryhmädynamiikan rakentaminen. Parhaiten toimivat sellaiset keskustelua virittävät työkalut, joista hyötyivät sekä mentori että mentoroitava.

”En ollut se ammattilainen, joka tulee neuvomaan, vaan olin vertainen heidän kanssa ja yhdessä puhuimme omista kulttuureista ja yhdessä etsimme vastauksia kysymyksiin.” Mentori

Mentorit kokivat saaneensa ohjauskokemusta ja kohtaamisia eri taustaisten ihmisten kanssa. Kotokoulutuksen opiskelijat saivat mahdollisuuden harjoitella suomen puhekieltä erilaisissa tilanteissa.

”Monikulttuuriseen ohjaukseen kuuluu olennaisesti rauhallinen ja selkeä tapa esittää asioita. Ohjaamisessa ja ohjeistamisessa on hyvä käyttää sekä puhetta, että kirjoitettua tekstiä. Aikaa on hyvä varata harjoitusten suorittamiseen ja vaikka aikaa ei aina olisi tarpeeksi, tulisi tilanteessa toimia niin, että ohjaaja ei välittäisi kiireen tuntua tilanteessa. Ammattilaisen oma asenne ja kiinnostus toista kulttuuria kohtaan ovat ratkaisevassa asemassa onnistuneessa vuorovaikutussuhteessa.” Mentori

Miten tästä eteenpäin?

Lahden ammattikorkeakoulun rooli MESH-hankkeessa on pilotoida ja arvioida erilaisia mentoroinnin työvälineitä. Kevään 2019 kokeilut ovat antaneet hyvää kokemusta siitä, millaisia työvälineitä tarvitaan ja miten huomioidaan kieli- ja kulttuuritietoisuus. Syksyn aikana aloitetaan mentorointi-työkalupakin kokoaminen mentorin ja mentoroitavan käyttöön. Työkalupakki tulee sisältämään ohjeita ja materiaalia mentorointiprosessin eri vaiheisiin, niin tutustumiseen kuin varsinaiseen työskentelyyn sekä mentoroinnin päättämiseen.

Mentorointi tarjoaa uusia näkökulmia tulevaisuuteen ja työnhakuun. Parhaimmillaan se on antoisa kokemus kaikille osapuolille.

 

Teksti: Virve Pirttikoski, Lahden ammattikorkeakoulu