KIELOn tarina

27.10.2023
Kielo-sovelluksen avulla lajittelu onnistuu helposti. Sovelluksesta näkee myös lähimmän keräyspisteen sijainnin.

KIELO-mobiilisovellus (lyhenne sanasta kierrätyslogiikka) kokoaa kaiken lajitteluun liittyvän tiedon samaan paikkaan. Sovelluksen avulla voi selvittää, miten pakkaus kuuluu lajitella, ja se kertoo myös lähimmän keräyspisteen sijainnin. Sovelluksen kehittäminen lähti liikkeelle eräältä kurssilta, ja sitä on muistettu matkan varrella myös palkinnolla. Mistä kaikki lähtee liikkeelle ja missä mennään nyt? Lue KIELOn tarina!

Idea KIELO-mobiilisovelluksesta lähti liikkeelle loppuvuodesta 2021, kun Turun AMK:n Kiertotalouden liiketoiminta käytännössä -kurssilla opiskelijat saivat Suomen kiertotalousohjelmalta toimeksiannon kehittää ideoita kiertotaloutta edistävistä sovelluksista. Pienryhmän opiskelijat päätyivät ideoimaan lajittelua helpottavan mobiilisovelluksen, jolla voidaan lukea tuotteiden pakkausmateriaalin viivakoodi ja sovellus kertoo, kuinka pakkaus pitää lajitella sekä lähimmän keräyspisteen sijainnin. Luonnos lajittelusovelluksesta esiteltiin ympäristöministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön edustajille. Opiskelijat saivat sovelluksen luonnoksesta positiivista palautetta ja heitä kannustettiin jatkamaan sovelluksen kehittämistä konkreettisempaan suuntaan.

KIELO-projekti-nimeä kantanut sovellusluonnos haettiin Capstone-innovaatioprojektiksi keväälle 2022. Projektitiimissä jatkoivat kaikki vuoden 2021 kurssin pienryhmässä olleet opiskelijat, ja lisäksi projektiin kiinnitettiin ICT- ja liiketalouden opiskelijoita. Capstonen aikana 2022 KIELO:lle kuvattiin promovideo ja luotiin alustava markkinointistrategia. Projektia mentoroineet opettajat kannustivat opiskelijoita osallistumaan erilaisiin innovaatiokilpailuihin, ja KIELO osallistuikin samana keväänä FRUSH 2022 -kiertotaloustapahtuman startup-innovaatiokilpailuun ja voitti opiskelijasarjan. KIELO osallistui myös kahdesti Turku AMK:n sekä Åbo Akademin järjestämään ICT Showroom -tapahtumaan vuosina 2022 ja 2023. Yrityksistä huolimatta ICT Showroomista ei sijoituttu kolmen parhaan joukkoon kumpanakaan vuonna. ICT Showroomiin osallistumisen avulla KIELO onnistui verkostoitumaan erilaisten toimijoiden, kuten Turun yliopiston, kanssa.

Pokaali ja kunniakirja, jossa lukee "Pitchauskilpailu 2022 opiskelijasarja Kielo"
Kielo-sovellus palkittiin FRUSH 2022 -kiertotaloustapahtumassa.

Uusien suuntien etsimistä

Capstone-innovaatiokurssin loppuvaiheessa opiskelijat pohtivat erilaisia suuntia, johon KIELO-projekti voitaisiin viedä. Vaihtoehdoiksi tunnistettiin startup-yrityksen perustaminen yksityisellä rahalla sekä julkisen rahoituksen projekti. Mukana olleet opiskelijat kokivat KIELOn olevan ennen kaikkea yleishyödyllinen, jonka takia julkisen rahoituksen malli sopisi projektiin parhaiten. Valintaan vaikutti lisäksi sovelluksessa käytettävä rajapinta, jonka käyttäjäehdot kieltävät kaupallisen käytön. Sovellukseen ei myös sisällöllisesti haluttu kaupallisia ominaisuuksia, koska sille haluttiin varmistaa vaivaton käyttöönotto ja saavutettavuus. Sovelluksen idea esiteltiin Capstonen lopuksi Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmälle ja päädyttiin siihen, että projekti voitaisiin ottaa lisäpalaksi johonkin hankkeeseen, jos sille myönnetään rahoitus. KIELOlle tehtiin hankehakemus Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan Circwaste-hankkeeseen, josta KIELO:lle myönnettiin 50 000 euron rahoitus, ja sovelluskehitys otettiin mukaan Turku AMK:n Circwaste-hankkeen lisäpalaksi ajalle 1.5.2022–31.12.2023.

Kesällä 2022 KIELO-projektin nimi muuttui Circwaste-KIELOksi, ja kesällä tehtävänä oli tiedostojen siirto Circwasten Teams-kanavalle sekä uusien opiskelijoiden kiinnittäminen projektiin. KIELOn alkuperäisestä tiimistä jatkoi vain kaksi opiskelijaa yhdeksästä. KIELOn opiskelijat järjestivät kampuksella learning cafen Turku AMK:n opiskelijoille, jossa innovoitiin sovelluksen ominaisuuksia ja esiteltiin ideaa.

Maailmalla myös muita samankaltaisia sovelluksia

Syksyllä 2022 sovellukselle suunniteltiin logo ja luotiin erilaisia sosiaalisen median kanavia, joista päädyttiin käyttämään eniten Instagramia. Syksyllä aloitettiin samankaltaisten viivakoodilla toimivien eri puolilla maailmaa kehitettyjen sovelluksien benchmarkkaus. Ruotsista löydettiin KIELOa vastaava sovellus, joka oli kaupallinen versio viivakoodilla varustetusta lajittelusovelluksesta. Sovelluksen idea oli pantillistaa kaikki pakkausmateriaalit, ja bisnesmalli perustui mukaan haluavien brändien vuosittaisesta maksusta. Yleishyödyllisyyden osalta sovelluksessa ongelmalliseksi koettiin viivakooditietopankin kapeus, koska vain vuosimaksulla sai tuotteet sovelluksen tunnistettavaksi ja tästä syystä kaikkia tuotteita tai edes suurinta osaa ei pystynyt tunnistamaan sovelluksella. Lisäksi testikäyttöjaksolla huomattiin, että osa sovelluksen osoittamista lajittelupisteiden paikkatiedoista oli virheellisiä. Benchmarkkauksessa löydettiin myös italialainen lajittelusovellus, jonka toimintaperiaate oli vastaava. EU-rahoitteisessa sovelluksessa oli viivakoodinlukuominaisuus ja selitteet erilaisille piktogrammeille.

Syksyllä 2022 KIELO-sovelluksesta annettiin toimeksianto ensimmäisen vuoden opiskelijoiden projektipajaan. Toimeksianto oli kaksiosainen: Ensiksi tutustuttiin jätehuoltosektoriin ja siihen liittyviin toimijoihin sekä kartoitettiin Suomen suurimmat jätehuoltoyhtiöt. Toimeksiannon toisessa osassa opiskelijat toteuttivat kyselyn, jolla kartoitettiin sovelluksen ominaisuuksien tarpeellisuutta. Kyselyyn vastasi yli 200 henkilöä, joten kysely onnistui todella hyvin, vaikka ikäjakauma jäi kapeaksi. Kampuksella toteutetun kyselyn vastaajista suurin osa oli 20–25-vuotiaita. Projektipajan toimeksiantajana ja ryhmänohjaajana olivat KIELOn opiskelija-assistentit. Pajan opettajaohjaajana oli Turku AMK:n Circwaste-hankkeen projektipäällikkö.

Circwaste-KIELO tarvitsi lisää opiskelijoita sovelluksen teknisen osuuden toteutukseen, joten loppuvuodesta 2022 projektia esiteltiin ICT-alan opiskelijoille. Rekrytointitilaisuus tuotti tulosta, sillä Circwaste-KIELOoon saatiin yksi ICT-alan harjoittelija ja KIELO-sovellus saatiin tuotua ICT-alan lehtorien tietoisuuteen.

Pelillistäminen houkuttelee palaamaan sovellukseen

Sovelluksen pakkausmateriaalien viivakoodien tietopankkia oli etsitty erilaisilta toimijoilta tuloksetta. Syksyn 2022 aikana oli käyty keskustelua K-Ruoka-verkkosivun tuotetiedoista, mutta kyseisissä tiedoissa ei ollut pakkausmateriaalia julkisesti saatavilla viivakoodin kautta. Viivakoodeista otettiin yhteyttä GS1 Finlandiin, joka tekee Suomessa viivakoodeja tuotteille ja hallinnoi Synkka-tuotepalvelua. Synkka-tuotepalvelu on tuotteiden tietopankki, jossa on Suomessa myytävistä tuotteista erilaisia tietoja kestävyysnäkökulmista ravitsemustietoihin sekä myös sovellukseen tarvittavat pakkauksien materiaalit. GS1 Finlandin kanssa saimme sovittua kymmenelle tuotteelle testausjakson sovellukselle, jos saisimme mukaan jonkun valmistajan, joka haluaisi antaa tuotetiedot tuotteistaan. Tähän he ehdottivat Cloettaa, yhtä heidän edelläkävijäyrityksistään. Cloetta myönsi käyttöluvan tuotteilleen sovelluksen testivaiheeseen, ja viivakoodiskannaus saatiin sovelluksessa toimimaan kesällä 2023.

Teknisen kehityksen lisäksi projektin tiimi järjesti erilaisia tapahtumia. Keväällä 2023 järjestettiin uusi learning cafe, johon osallistujat saivat ideoida KIELO-sovellusta sekä suuntaa, johon sovellusta voisi kehittää. Osallistujien kesken huomattiin, että sovelluksesta puuttui koukku, mikä houkuttelisi käyttäjiä palaamaan sovellukseen uudelleen. Tiimi koki, että sovellusta pitäisi pelillistää tai lisätä siihen pelimäisiä ominaisuuksia. Sovellukseen alettiin kehittää erilaisia vaihtoehtoja, joista potentiaaliseksi valikoitui sekajätemittari, jonka avulla käyttäjä voi seurata oman sekajätteen määrää ja näin vähentää sen syntyä lajittelemalla oikein. Ominaisuus saatiin valmiiksi kesällä 2023.

Kesällä 2023 Circwaste-KIELOn tiimiä vahvistettiin peleihin erikoistuneella ICT-alan opiskelijalla, joka teki sovellukseen KIELO-visa-nimisen tietovisan. Tietovisaan kehitettiin eri vaikeusasteisia kysymyksiä koko Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmän kesken. KIELO-visa-ominaisuus saatiin myös valmiiksi kesällä 2023, ja siihen on tulevaisuudessa mahdollisuus lisätä vaivattomasti uusia kysymyksiä ajankohtaisista jäte- ja kiertotalousaiheista. Peleihin erikoistunut ICT-alan opiskelija teki sovellusta varten Metallisade-minipelin, jossa on tarkoitus kerätä taivaalta putoavia metallipakkauksia keräysastiaan. Taivaalta tippuu myös banaaninkuoria ja donitseja, joita täytyy väistellä. Peli päättyy, jos muuta kuin metallijätettä päätyy metallinkeräysastiaan. Peli saatiin valmiiksi kesällä, mutta pelin lisääminen julkaisun alla olevaan mobiilisovellukseen oli liian monimutkainen prosessi. Tämä johtui siitä, että Unity-pelimoottorilla luotu peli ei sovellu sellaisenaan React Native -ohjelmistokehyksellä kehitettyyn sovellukseen.

Sovellus myös jatkossa opiskelijoiden käsissä

Circwaste-KIELOn Instagram-tiliä kehitettiin aktiivisesti koko projektin ajan. Kesä 2023 oli projektin aktiivisinta aikaa ja pääosin Instagramiin julkaistiin eniten sisältöä kesän 2023 aikana. Julkaisut liittyivät yleisesti lajitteluun, kuten esimerkiksi tietoiskuihin lajittelemisesta. Osa julkaisuista esitteli sovelluksen ominaisuuksia sekä kehitysprosessia. Lisäksi Circwaste-KIELO:n kesän 2023 tiimi esiteltiin Instagramissa postaussarjana. Sovelluksen julkaisun aikataulut on myös julkaistu Instagramissa.

Opiskelijoita istumassa pöytien ympärillä.
Kielo-sovellusta on kehittänyt useat eri alojen opiskelijat.

Circwaste-KIELOn julkinen pilotti versio julkaistiin Google Play -kaupassa elo-syyskuun vaihteessa 2023. Pilottiversion avulla kerättiin käyttäjäkokemuksia, joiden avulla sovelluksen ominaisuuksia ja käyttöliittymää kehitettiin käyttäjäystävällisempään suuntaan. Sovelluksen kehittämistä jatketaan opiskelijavoimin myös tulevaisuudessa.

Jyri Kuivanen, Johannes Helin, Jarkko Heinonen ja Adeliina Piira