Tiedepuisto ja Linnanniemi kiertotalouden esimerkkikohteina

03.01.2023
Juho Luomala/Unsplash

Tämän syksyn Kiertotalouden liiketoiminta käytännössä -kurssilla opiskelijoiden tehtävänä oli ryhmätehtävä, jonka toimeksiantajana toimi Turun kaupunki. Tehtävän päätavoitteena oli miettiä joko Tiedepuiston tai Linnanniemen alueelle erilaisia toimenpiteitä, joiden kautta alueesta tulisi kiertotalouden esimerkkikohde. Kurssin opiskelijaryhmistä neljä lähti tutkimaan Tiedepuiston aluetta ja kolme Linnanniemen aluetta.

Tehtävä aloitettiin tutustumalla valitun alueen taustaan ja suunnitelmiin. Tarkoitus oli myös etsiä muita vastaavia kiertotalouden mukaisia kaupunginosia Suomesta ja ulkomailta, joiden pohjalta valitun alueen toimenpiteitä olisi helpompi miettiä ja ideoida. Tehtävän kannalta olennaista oli myös tutkia alueella toimivia ja mahdollisesti tulevaisuudessa toimivia kohde- ja sidosryhmiä sekä yrityksiä. Näiden ja aiemmin löydettyjen ideoiden pohjalta alueen kehittäminen kiertotalouden esimerkkikohteeksi luonnistui helpommin.

Toinen valittavista olevista alueista oli Tiedepuiston alue, joka kattaa Kupittaan kampusalueen yliopistolle asti sekä Itäharjun teollisuusalueen Prismalle asti. Tiedepuiston alueen valinneet ryhmät saivat kuitenkin rajata kehitettävää aluetta oman kiinnostuksensa mukaan. Tiedepuiston alueen tavoitteena on olla rohkean kokeileva ja kansainvälisesti verkottunut osaamiskeskittymä. Tarkoituksena on kehittää aluetta logistisesti vetovoimaiseksi, 24/7/365 eläväksi, kestävästi kasvavaksi sekä rohkean kokeilevaksi.

Toisen valittavan alueen, Linnanniemen alueen, rajaus oli selkeämpi. Toimeksiantajien toive oli hyödyntää aluerajauksessa Historian ja tulevaisuuden museon kaava-aluetta, joka rajaa alueen karkeasti Turun linnan ja sataman väliseen alueeseen. Linnanniemen alueen tavoitteena on korostaa alueen historiallisuutta, kulttuuria sekä merellisyyttä. Alueella on neljä kehittämistä ohjaavaa periaatetta, jotka ovat Turun linna, elinvoimainen asemapaikka, tuottelias kaupunki sekä kestävä uudistuminen. Alueesta kaavaillaan myös Turun ensimmäistä taidekaupunginosaa.

Ryhmien pitämät esitykset olivat todella mielenkiintoisia ja ne oli koottu loogisesti. Tiedepuiston alueelle ehdotetut toimenpiteet liittyivät muun muassa jakamisalustojen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Yhteisöllisyys näkyi ehdotuksissa yhteisöllisessä asumisessa yhteisten muunneltavien tilojen kautta ja yhteiskäyttökulkuneuvojen lisäämisenä alueelle. Yhteiskäyttökulkuneuvoille ehdotettiin myös yhteistä yksittäistä sovellusta liikkumista ja eri kulkuneuvojen vaihtamista helpottamiseksi. Digitaalisuus näkyi ehdotuksissa myös esimerkiksi jakamisalustana alueen yritysten jätteille. Tärkeäksi koettiin myös alueen asukkaiden ja käyttäjien osallistaminen ja alueen käyttäjäläheinen suunnittelu.

Linnanniemen alueen toimenpide-ehdotukset liittyivät pääosin kestävään rakentamiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen esimerkiksi taiteen ja kaupunkiviljelyn kautta. Alueen sijainnin kannalta oleellista on myös saariston saavutettavuus, johon ratakisuna ehdotettiin yhteiskäyttöveneitä, joiden ansiosta saaristoon on helpompi päästä, mutta myös saaristosta asukkaiden on helpompi päästä Turkuun. Myös Linnanniemen alueelle ehdotettiin erilaisia jakamisalustoja ja yhteiskäyttökohteita.

Mielestäni kurssin ryhmätyö oli todella mielenkiintoinen. Oli hienoa päästä tutustumaan alueiden kaavoitukseen ja sitä kautta päästä ehdottamaan kehitysideoita alueille. Meidän ryhmämme teki työn Linnanniemen alueesta, jonka suunnitelmat eivät olleet minulle tuttuja entuudestaan, minkä ansiosta alueen tutkiminen oli entistäkin mielenkiintoisempaa. Ryhmätehtävän myötä siis tuli tietoisemmaksi ja sivistyneemmäksi myös Turun kaupungin kaavoitussuunnitelmista. Mielestäni oli myös todella upeaa saada tehtävänanto viralliselta taholta, Turun kaupungilta. Hienoa, että he halusivat kuulla myös opiskelijoiden näkemyksiä alueiden kehittämiseen. Toimeksiantajat olivat esitysten jälkeen kiitollisia, ja he tuntuivat saavan uusia ideoita sekä tukea aiempiin ideoihinsa esitysten myötä. Ryhmätyö oli siis kaikin puolin mielenkiintoinen ja kannattava.

Nelli Kontturi

Lue lisää Tiedepuiston hankkeesta

Lue lisää Linnanniemen hankkeesta