Tutustu hankkeisiimme

Oppimisympäristön taustalla toimii tutkimusryhmä ja olemme mukana useassa eri hankkeessa, joiden kautta edistetään kiertotaloutta sekä Varsinais-Suomen alueella, valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Tutustu alla hankkeisiimme!

Käynnissä olevat hankkeet

Circular Tiedepuisto – Tiedepuisto kokeilualustana kiertotalouden ratkaisuille

Circular Tiedepuisto -hankkeella tuetaan Turun Tiedepuiston kiertotalouden tiekartan mukaisten toimenpiteiden toteutumista.

BECOME - Boosting Circular Economy Expertise through Learning Communities

Hanke edistää tulevien kiertotalouden asiantuntijoiden vihreää osaamista.

Baltic2Hand

Baltic2Hand edistää tekstiilien uudelleenkäyttöä ja vähentää tekstiilijätettä luomalla uusia liiketoimintamalleja käytettyjen vaatteiden toimijoille.

Next Level - Nokka kohti muutosjoustavaa ja kestävää kasvua

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa varsinaissuomalaisten pk-yritysten hiiliviisaus- ja kiertotalousosaamista sekä muutosjoustavuutta yrityslähtöisesti ja vaikuttavasti liiketoimintaa kehittäen.

Telavalue

Telavalue BF -hankkeen visiona on ratkaista nykyiset tekstiileihin liittyvät kestävyys- ja jäteongelmat kiertotalouden avulla.

alt=""

BIO-PLASTICS EUROPE

BIO-PLASTICS EUROPE -hankkeessa etsitään kestäviä ratkaisuja biomuoveihin maalla ja merellä.

Päättyneet hankkeet

Lounapuisto

Lounapuisto-hankkeessa luotiin visio ja kehitettiin kiertotalouden ekosysteemi Saloon, johon kuuluu uutta osaamista ja yrityksiä sekä hankkeen kohdealueella jo sijaitsevien yritysten ja osaamisen tukemista.

MitViDi

MitViDi -hankkeessa kehitettiin julkisille hankkijoille työkalu, arviointikehikko, jolla he voivat konkreettisin keinoin arvioida tarjottujen ICT-järjestelmähankintojen (sis. ohjelmisto- ja laitteistokomponentit) elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia ja seurata niiden toteutumista sopimuskaudella.

Circwaste C2

Circwaste-hankkeessa edistettiin tehokasta materiaalivirtojen hyödyntämistä.

CICAT2025

CICAT2025 pyrki vauhdittamaan siirtymistä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen.

Kiertotalous-AMK – Ammattikorkeakoulujen kiertotalouspalvelut

Hankkeen tavoitteena oli tarjota matalan kynnyksen tukea pk-yrityksille liiketoimintojensa kehittämiseen kohti kiertotaloutta.

REDUCES

REDUCES tuki kestävän kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan kehitystä kuudella Euroopan alueella. Hankkeessa vaikutettiin päättäjiin ja lainsäätäjiin.

Kuluttajakiertotalouden osaamisalusta

Kuluttajakiertotalouden osaamisalusta -hankkeessa luotiin digitaalinen osaamisalusta, jossa yritykset jakavat osaamistaan kuluttajatuotteiden elinkaaren pidentämiseen.

CarbonWise

CarbonWise-hanke edisti Kupittaan kampusalueen hiiliviisautta lisäämällä yritysten tietoisuutta heidän omista mahdollisuuksistaan toimia hiiliviisaasti ja kiertotalouden mahdollisuudet huomioiden. Samalla kehitettiin Turun ammattikorkeakoulua kohti hiiliviisaampaa tulevaisuutta.

Merikartta

Hankkeessa rakennettiin meriklusterille kestävää kasvua ja edistettiin hiilineutraalia kiertotaloudenmukaista laivakuljetusta. Kokoava ja koordinoiva hanke toimi sateenvarjona, jonka alle koottiin teemaan liittyvät hankkeet yhteen ja kannustettiin samalla uusia hankkeita käyntiin.

PaaS Pilots – Product as a Service pilots

PaaS Pilots – Product as a Service pilots -hankkeessa selvitettiin, mitkä ominaisuudet tekevät tuote palveluna -mallista houkuttelevan kuluttajille ja minkälaisia haasteita ominaisuuksien käyttöönottoon liittyy.

Telaketju 2

Telaketju 2 rakensi liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta. Hankkeessa huomioitiin niin materiaalitehokkuuteen kuin tekstiilien elinkaaren pidentämiseen tähtäävät uudentyyppiset kiertotalouden liiketoimintamallit ja kierrätykseen liittyvän liiketoiminta.

Kiertotalouskoulutus yrityksille -hanke

Hankkeessa pilotoitiin ja jaettiin tehokkaita tapoja kehittää kiertotalousosaamista ja liiketoimintaa yrityksissä.

Climate university

Hankkeessa toteutettiin 11 ilmasto- ja kestävyyshaasteisiin keskittyvää monialaista korkeakouluopettajien vertaiskoulutusta eri puolilla Suomea sekä tuotettiin kaksi uutta digitaalista, monialaista kestävyyskysymysten oppimateriaalia korkeakoulujen yhteiseen käyttöön.

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

Hankkeessa uudistettiin ammattikorkeakouluopetusta laadukkaammaksi
ja avoimemmaksi. Hankkeessa oli mukana 19 ammattikorkeakoulua.

DaaS – Open Data as a Service

DaaS – Open Data as a Service -hankkeessa tuotiin avoin data yritysten käyttöön. Avoin data tuo boostia kiertotalouteen, liikkumiseen, digitaaliseen uudistumiseen ja liiketoimintamalleihin.

Vertaista vailla

Vertaista vailla tuki maahanmuuttajien yrittäjyyttä ja nopeutti työhön tai ammattiin johtavaan koulutukseen pääsyä. Hankkeessa järjestettiin erilaisia verkostoitumistilaisuuksia sekä neljä intensiivikurssia.

CircHubs

CircHubs (6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset) edisti kiertotalouden ympärille kehittyvää liiketoimintaa. Kansallisella yhteistyöllä kehitettiin eri alueiden kiertotalouskeskuksia.

Kesäduunipolku 2030

Kesäduunipolku 2030 -hanke oli Kesäduunaa-kampanjan taustalla. Kampanjassa etsittiin Varsinais-Suomesta piilotyöpaikkoja ja tarjottiin tukea niin nuorille kuin yrityksille kesätöihin liittyvissä kysymyksissä.

TRY OUT!

TRY OUT! -hankkeessa rakennettiin kokeilukulttuuriin ja yhteiskehittämiseen perustuvaa innovaatioalustaa. Innovaatioalusta tarjoaa mahdollisuuden kokeilla kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamalleja.

#kiertotalous

#kiertotalous-hankkeessa luotiin oppimateriaaleja kiertotalouden opettamiseen tuomalla Turun, Lahden ja Tampereen ammattikorkeakoulun hyväksi todetut menetelmät myös muiden oppilaitosten käyttöön.

Telaketju

Telaketju on tekstiilien kierrätystä edistävä yhteistyöverkosto. Hankkeessa kehitettiin poistotekstiilin keräystä, lajittelua, jatkojalostusta ja kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja.