Kansainvälistä yhteistyötä Belgiassa

03.12.2019

MESH-hankkeen tavoitteena on systematisoida mentorointia, kehittää mentorointiin työkaluja sekä vahvistaa verkostoja kansainvälisten osaajien työllistymisen tukemiseksi Suomessa. Keskeisiä hankkeen tehtäviä on kehittää mentoroinnille struktuuria, kokeilla erilaisia mentorointimalleja ja -työkaluja sekä kokeilla ja kehittää verkostoitumisen malleja.

Suomessa toimimisen lisäksi MESH-hanke tekee yhteistyötä myös kansainvälisellä tasolla. Tämä yhteistyö koetaan tärkeänä tiedon ja kokemuksien jakamisen sekä yhteiskehittämisen näkökulmasta. Hankkeen kansainvälisiä kumppaneita ovat belgialaiset organisaation: KU Leuven, Beyond the Horizon ja Economic House of Oostende.

MESH-hanke vieraili Belgian Oostendissa lokakuun alussa sankoin joukoin. Pari päivää kului kuin siivillä niin ahkerasti hankkeen parissa pakertaessa kuin Oostendin rantamaisemia ihastellessakin. Kansainvälisen yhteistyön osalta jakauduimme työskentelemään kahdessa työryhmässä mentoroinnin ja verkostojen parissa.

 

Laatua aikaan yhdessä

Mentoroinnin osalta oli mielenkiintoista, miten keskustelu vaihteli mentoroinnin käsitteen määrittelystä mentoroinnin laadullisiin minimivaatimuksiin. Belgiassa mentorointia on hyödynnetty ”mentoring to work” -menetelmänä jo pitkään ja nimenomaan maahan muuttaneiden kanssa, kun taas Suomessa mentorointi on erityisesti keskittynyt opiskelijoiden työllistymisen edistämiseen. Belgiassa mentoroinnin kokemukset työllistymisen suhteen ovat olleet niin positiivisia, että alueelliset työllistymispalvelut ovat aktiivisesti edistäneet mentoroinnin sisällyttämistä tarjottavana palveluna asiakkailleen. Kuitenkin tutkimusta sen tehokkuudesta on vähän. Tästä syystä kansainvälinen MESH-tiimi keskittyi Belgiassa kahden päivän ajan keskustelemaan mentoroinnin laatukriteereistä sekä tuotoksista, jotka omalta osaltaan edistäisivät mentoroinnin systematisointia ja tarjoaisivat hankkeessa testattuja rakenteita mentorointiohjelmia toteuttaville organisaatioille.

Mentorointi perustuu kahden ihmisen väliseen suhteeseen, joten laatumäärittelykään ei luonnollisesti takaa asetettujen tavoitteiden täyttymistä. Minimikriteerien määrittämisellä halutaan kuitenkin korostaa niitä tekijöitä, jotka on koettu erityisen tärkeiksi onnistuneen mentorointiohjelman ja -suhteen luomiseksi. Tulevaisuudessa testaamme muun muassa valmennuksen sisällön vaatimuksia, mentorointisuhteen kestoa sekä mentori-aktoriparien muodostamisen, eli tuttavallisemmin mätsäyksen, toteuttamista toivottujen tulosten optimoimiseksi.

 

Verkostoista voimaa

Tapaamisen toisena teemana oli verkostot ja verkostoituminen. MESH-hanke sekä kansainväliset yhteistyökumppanit ovat yhdessä määritelleet, mitä verkostoituminen niille merkitsee. Lisäksi jokainen kumppani teki omasta toiminnastaan sidosryhmäkartoitusta, eli määritteli hankkeen toiminnan kannalta merkittävät toimijat ja verkostot sekä niiden roolin.

Yhteiskehittämistyöpajan teemana oli verkostoitumisen kriteerit. Näiden määriteltyjen kriteerien huomioiminen verkostotoiminnan kehittämisessä on tärkeää ja ne suuntaavat toimenpiteitä. Tunnistetut kriteerit liittyivät verkostosta saatuun hyötyyn, jonka tulee olla ilmeinen, verkoston saavutettavuuteen – sekä fyysisellä että henkisellä tasolla – ja yhdenvertaisuus verkostossa toimivien välillä. Viestinnässä tulee huomioida muun muassa sisältö, kieli ja visuaalisuus, jotta kaikki verkoston jäsenet tulevat tasapuolisesti huomioitua, sekä verkoston toiminnan monitorointi, jonka avulla huolehditaan edellä mainittujen kriteerien täyttymisestä.

 

Mitä seuraavaksi?  

Jokainen hankekumppani jatkaa taas omien kehittämistehtäviensä parissa ja pyrimme hyödyntämään toistemme kokemuksia, tietoja ja osaamista parhaalla mahdollisella tavalla. Verkostojen kehittämisen osalta seuraavat askeleet ovat kriteerien tarkennukset ja niiden muokkaaminen käytännönläheisiksi, verkostojen toiminnan evaluoinnin subjektiivisen datan kokoaminen sekä käytännön vinkit verkostoissa toimimiselle. Taas mentoroinnissa tulevaisuudessa testaamme muun muassa valmennuksen sisällön vaatimuksia, mentorointisuhteen kestoa sekä mentori-aktoriparien muodostamisen, eli tuttavallisemmin mätsäyksen, toteuttamista toivottujen tulosten optimoimiseksi.

Seuraavan kerran koko hanke kansainvälisine kumppaneineen tapaa toukokuussa Tampereella. Keväistä ja uutta hedelmällistä KV-tapaamista odotellessa!

 

Kirjoittajat:

Essi Hillgren, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu

Jonna Heikkilä, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu

Janna Peltola, projektiassistentti, Turun ammattikorkeakoulu

Kuvat:

Janna Peltola