Maankäytöllä kohti kestävää huomista

26.02.2024
Kestävä maankäyttö Suomessa, kuva toteutettu Wepik tekoälykuvasovelluksella.

Tervetuloa seikkailuun, jossa maankäytön suunnittelu ja kiertotalouden periaatteet ottavat yhteen! Maankäytön suunnittelun kiehtova maailma on täynnä haasteita ja mahdollisuuksia, kun pyritään yhdistämään ekologista kestävyyttä, älykkäitä ratkaisuja – ja tietenkin  kiertotaloutta.

Maankäytön suunnittelun päätavoite on tasapainottelua erilaisten elinympäristöjä edistävien tavoitteiden välillä. Se on kuin palapeliä, jossa pyritään sovittamaan yhteen monia erilaisia paloja – ja kiertotalous on yksi niistä paloista, joka vaikuttaa kaikkeen.

Koska maankäytön suunnittelulla vaikutetaan tulevaisuuden rakentamiseen, ovat kiertotalouden periaatteet nousseet entistä merkittävämpään asemaan. Tulevaisuuden tavoitteena on mahdollistaa entistä älykkäämpiä, tehokkaampia ja kestävämpiä maankäytön ja rakentamisen ratkaisuja, joilla edistetään kestävän kiertotalouden periaatteita.

Kiertotalouden periaatteita voidaan käytännössä ottaa huomioon maankäytössä esimerkiksi suosimalla resurssitehokasta rakentamista, lisäämällä viheralueita, mahdollistamalla kestäviä infrastruktuurin ratkaisuja sekä ottamalla huomioon alueiden ja toimintojen saavutettavuus.

Kiertotalouden ratkaisuja mahdollistavaa maankäytön suunnittelua käytännön tasolla on tutkittu esimerkiksi 2020 julkaistussa KITARA-hankkeessa. Hankkeessa maankäytön suunnittelua tutkittiin viiden keskeisen tunnistetun osa-alueen kannalta:

  • biologiset kierrot ja viheralueet
  • alueiden ja tilojen uudelleen käyttö sekä muuntojoustavuus
  • energiatehokkuus (ml. liikenne) ja paikallinen energiatuotanto
  • maa-ainekset ja materiaalikierrot rakentamisessa sekä
  • jätehuolto ja teolliset kiertotalousratkaisut.

Suunnittelun lähtökohdaksi hankkeessa määriteltiin kestävän kiertotalouden neljä päätavoitetta:

  • neitseellisten raaka-aineiden käyttöönoton ja hävikin minimointi
  • uuden maa-alan käyttöönoton tarpeen vähentäminen sekä maaperän suojelun tukeminen ja kestävä käyttö
  • asumisen, kuluttamisen, liikenteen ja teollisuuden päästöjen sekä haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen
  • kulutuskeskeisen elämäntavan vähentäminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen.

Kestävyysmurroksen tukemisen keskeisiksi toimintaperiaatteiksi hankkeessa määriteltiin: Vältä – Käytä uudelleen – Vähennä – Korjaa – Valmista uudelleen – Kierrätä. Nämä kriteerit ja tavoitteet toimivat hyvinä ohjenuorina suunnittelijoille, kun pyrimme edistämään kestävää kiertotaloutta maankäytön ratkaisuissa.

Kiertotalouden toteutuminen maankäytössä vaatii tiivistä yhteistyötä ja yhteisiä toimintamalleja.

Kuten KITARA-hankkeessakin todetaan, maankäytössä on tärkeää pohtia, tukevatko tehtävät ratkaisut yhteiskuntaa kestävään kiertotalouteen siirtymisessä. Maankäytön suunnittelu tarvitsee yhä laajempaa yhteistyötä yli eri alojen sekä poliittista tukea uusien kiertotaloustavoitteiden saavuttamiseksi.

Eri sektorit tarvitsevat yhä konkreettisia esimerkkejä ja yhteistyötä uusien ratkaisujen viemiseksi käytäntöön. Kiertotalouden periaatteiden huomioiminen kaavoituksessa ja strategisissa tavoitteissa on tärkeää, jotta saavutetaan kestävän ja tehokkaan kiertotalouden siirtymä kohti kiertotaloutta.

Kiertotalouden toteutuminen maankäytössä vaatii tiivistä yhteistyötä ja yhteisiä toimintamalleja. Kestävän maankäytön toteutumisen kannalta on tärkeää, että maankäytön kiertotaloustavoitteet liitetään osaksi laajempia kiertotalouden tiekarttoja ja toimenpideohjelmia.

Uuden kiertotalouden maankäytön tiedon ja taidon tulee myös kulkea tehokkaasti eri sektorien ja toimijoiden välillä. Vain näin voimme maksimoida tämän siirtymäajan oppimisen yhteisen hyötysuhteen. Maankäytön suunnittelijoiden rooli ja ammattitaito on keskeisessä osassa tarjottaessa tilaajille kiertotalouden mukaisia vaihtoehtoja ja neuvontaa kiertotalouden ratkaisuihin liittyen. Muutos ei ole vain suunnittelijoiden hartioilla, vaan muutoksen yhteistyöhön tarvitaan mukaan kaikki, roolista, toimialasta ja sektorista riippumatta.

On aika avata silmät maailmaan, jossa maankäytön suunnittelulla mahdollistamme kestävän kiertotalouden toteutumisen. Luodaan yhdessä innovatiivisia ympäristöjä ja astutaan kohti kestävää tulevaisuutta!

Anni Leppämäki
Maankäyttöinsinööri ja Kestävän kiertotalouden YAMK-insinööriopiskelija